A Letter From The CEO

We keep you safe & secure. Be secured with MBG

จดหมายจากประธานกรรมการบริหาร

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

ผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อการสนับสนุนคำแนะนำ และ การใช้บริการจากลูกค้าทุกราย ที่ช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องจนองค์กรของเราเติบโตนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 มาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยปณิธานการรักษาความปลอดภัยที่เรามอบให้กับลูกค้ามาอย่างยาวนาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพนักงาน เราจะทำงานหนักร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ปรับปรุงธุรกิจ ยกระดับการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับการบริการอย่างดีที่สุด และเราจะได้คืนกำไรกลับสู่สังคม

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทัดเทียมกับ นานาประเทศ ซึ่งเราสามารถรู้สึกได้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่องนั้น เราจำเป็นต้องมีการขยายตัวของธุรกิจ แตกแขนงด้านการบริการที่สามารถให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย ด้วยความคิดที่มีความยืดหยุ่น, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกยุคดิจิตอล อันจะส่งผลให้เกิดการบริการที่ประทับใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคน ลูกค้าทุกท่าน จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวประสานประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรร่วมกันด้วยปณิธานที่ว่า เราจะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน


ประธานกรรมการบริหาร

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code