Our Articles

We will never stop becoming intelligence

แนะนำให้เช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งบางแห่งอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่จะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th

 

อย่างไรก็ตาม มิจฉาชีพมีการปลอมเป็นชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ดังนั้น จึงควรโทรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทุกครั้ง และย้ำว่า การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือเงินค้ำประกันใด ๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น

 

สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599 หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code