Our Articles

We will never stop becoming intelligence

องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ(UICC)
ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้แก่“มะเร็งสามารถป้องกันได้”  ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางถึงร้อยละ 70 ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยคาดการณ์ว่า ใน ปี 2573 ทั่วโลก จะมีคนตายจากโรคมะเร็ง ถึง 13 ล้านคนต่อ หากทุกประเทศยังไม่มีมาตรการการป้องกันโรคและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง

 • เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่ควรเล่าให้ใครฟัง หรือเมื่อมีคนรู้จักเป็นโรคมะเร็งไม่ควรเล่าให้คนอื่นฟัง       
   การบอกความอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด หรือซึมเศร้าได้ แต่ก็จะช่วยให้ บุคคลในครอบครัวสามารถหาทางให้การดูแล ให้กำลังใจ ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น

 • โรคมะเร็งไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น 
  ถึงแม้โรคมะเร็งส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนในระยะเริ่มแรก แต่โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งช่องปาก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงมะเร็งในเด็กบางชนิด สามารถตรวจค้นหาได้ในระยะเริ่มแรก ทำให้ผลการรักษาและการหายจากโรคมะเร็งสูงกว่าการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในระยะท้าย

 • เราไม่สามารถป้องกันหรือทำอะไรกับโรคมะเร็งได้เลย
  หนึ่งในสามของโรคมะเร็งที่พบบ่อยสามารถป้องกันได้ โดยมีวิธีการหลายอย่างที่สามารถทำได้เองในระดับบุคคล รวมถึงระดับชุมชน หรือระดับนโยบาย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและสามารถป้องกันได้

 • เราไม่มีสิทธิ ไม่มีโอกาส เข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง
  ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะรวยหรือจน มีสิทธิและสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โรคมะเร็ง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการสร้างความรู้ที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะส่งผลถึงการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งในอนาคต 
ข้อมูล: โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code