Our Articles

We will never stop becoming intelligence

นิรโทษกรรม “อาวุธปืน” เปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียน – ส่งมอบ ภายใน 180 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการกำหนดให้ บุคคลที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไปขอรับอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ให้ถูกกฎหมาย ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยไม่ต้องรับโทษ

และ บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายสูง เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้นำไปมอบแก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุด ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยไม่ต้องรับโทษ

หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับข้อมูล: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code