Our Articles

We will never stop becoming intelligence

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. นี้
ความรู้ความเข้าใจและข้อยกเว้น เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. นี้Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code