Our Articles

We will never stop becoming intelligence

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีคนออกมาเล่าประสบการณ์ไม่ดื่มน้ำเปล่ามาหลายปีจนป่วยนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 "สิทธิประกันสังคม" มาตรา 33 และ มาตรา 39
รองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

ขานรับมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code